آزمایش پاپ اسمیر

صفحه ی اصلی سوالاتآزمایش پاپ اسمیر
سولماز 2 سال قبل

زمان انجام این آزمایش کی هستش

1 پاسخ
دکتر زهرا سیفی عضو سایت 2 سال قبل

   بر اساس سن خانم زمان انجام آزمایش پاپ اسمیر بین ۱تا۳ سال متفاوت است

Call Now Button