در کنار کودک زیبایی که توسط دکتر به دنیا آمده اند.

در اتاق عمل بیمارستان صارم

کوروش خان کوچولو در کنار جراح و مادرش

سبحان کوچولو در کنار جراحش