در کنار کودک زیبایی که توسط دکتر به دنیا آمده اند.

در اتاق عمل بیمارستان صارم