در کنار کودک زیبایی که توسط دکتر به دنیا آمده اند.

در اتاق عمل بیمارستان صارم

کوروش خان کوچولو در کنار جراح و مادرش

سبحان کوچولو در کنار جراحش

تولد نوزاد به صورت طبیعی

رادین کوچولو کنار پدر و مادر

ایدین کوچولو در کنار مادر و جراحش

حسنی کوچولو در کنار جراحش